Ordenances Municipals


Ordenances Municipals

L’any 1995 es va dictar l’ordenança municipal sobre tinença d’animals que tenia per objecte establir una normativa que “regule les interrelacions entre les persones i els animals, siguen animals domèstics o no, de companyia o utilitzats amb fins lucratius, esportius o d’oci, així com els que es troben el règim d’explotació i consum, per tal de fer compatible la profitosa utilització d’estos per les persones amb els possibles riscos per a la higiene ambiental, la salut i la seguretat de persones i béns”. (Article 1)

Les noves normatives i reglamentacions de caràcter estatal o autonòmic que s’han dictat des d’aquella data, així com els avanços i canvis produïts en la societat relacionats amb esta temàtica en els últims anys, aconsellen dictar una nova ordenança sobre tinença d’animals adaptada al moment actual.

L’Ajuntament de Borriana disposa d’una ordenança de l’any 2004 que “té per objecte regular l’exercici de la venda fora de l’establiment comercial en la modalitat de venda no sedentària en el terme municipal de Borriana”. (art. 1) S’entén per venda no sedentària “la venda ambulant i la realitzada en punts no estables per venedors habituals o ocasionals”. (art. 2)

La venda no sedentària -en mercats principalment- és una modalitat de venda molt arrelada a Borriana que pel seu volum de treball i negoci, per l’alt nombre de persones implicades i també per la seua especificitat pròpia, disposa d’una naturalesa diferenciada del canal comercial habitual i, per això, requereix una regulació també diferenciada. A més a més, les noves normatives i reglamentacions de caràcter europeu, estatal o autonòmic que s’han promulgat han suposat que l’ordenança esmentada s’haja quedat fora del marc legal, per això és necessari dictar una nova ordenança que s’adeqüe a la legislació vigent i que estiga adaptada als mercats de Borriana, com són el Mercat del Dimarts i el nou Mercat de la Mar.

L’objecte d’esta consulta és recollir l’opinió de la ciutadania sobre esta ordenança per a incloure, en el seu cas, les propostes i modificacions que es facen en la nova redacció.

  • Ordenances Municipals
  • Nº de participants:
  • Finalitza: NaN/NaN/NaN
Cargando...